• Thương hiệu sản phẩm mới. Trên các giao diện sản phẩm, trung tâm trợ giúp, đào tạo và các tài liệu khác, bạn sẽ thấy tên và biểu trưng mới cho tất cả các sản phẩm Google Marketing Platform.
  • Trang chủ nền tảng. Trang chủ nền tảng sẽ là nơi tập trung để quản lý người dùng, kiểm soát quản trị, xem nhanh tài khoản và thanh toán trên toàn bộ nền tảng. Đối với người dùng Google Analytics 360 Suite hiện tại, trang này sẽ thay thế Suite Home.
  • Trung tâm tích hợp. Trung tâm tích hợp trong Trang chủ nền tảng giúp bạn tận dụng tối đa Google Marketing Platform bằng cách hiển thị cho bạn những sản phẩm tích hợp có sẵn và những lợi ích mà các sản phẩm này mang lại. Bạn sẽ thấy các liên kết hiện có giữa các sản phẩm và cơ hội có được sản phẩm tích hợp mới.
  • Trình chuyển đổi sản phẩm chung. Điều hướng dễ dàng trên tất cả sản phẩm Google Marketing Platform từ trình chuyển đổi sản phẩm thông dụng ở tiêu đề của mỗi sản phẩm. Bạn sẽ thấy các sản phẩm mà bạn hiện đang có quyền truy cập trong trình chuyển đổi này.